*****
ห้องเรียนออนไลน์ าาาสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 vvvv ปีการศึกษา7 2563
update
 
    รรร ห้องเรียนออนไลน์(เพจ)
คิวอาร์โค้ด
รร รวิวิชาที่สอน
หน้าที่ได้รับมอบหมาย
 
ครูปาริชาติ อำพล ภาษาไทย ป.1 , วิทย์ ป.1 , สุขศึกษา ป.1 , สังคม ป.1
ครูประจำชั้น ป. 1/1
 
 
ครูดวงใจ สพานกลาง ภาษาไทย ป.1 , วิทย์ ป.1 , สุขศึกษา ป.1 , สังคม ป.1
ครูประจำชั้/น ป. 1/2
 
 
ครูพิณประภา สุขพันธ์ ภาษาไทย ป.1 , วิทย์ ป.1 , สุขศึกษา ป.1 , สังคม ป.1
ครูประจำชั้น ป. 1/3
 
 
ครูชนิสรา ราชพิลา ภาษาไทย ป.2 , สังคม ป.2 ครูประจำชัน ป. 2/1  
 
ครูสุริยาพร วิโย ภาษาไทย ป.2 , คณิต ป.2 , สังคม ป.2 ครูประจำชั้น ป. 2/2  
ครูวรางคณา ไพรจันทร์ ภาษาไทย ป.2 , คณิต ป.2 , วิทย์ ป.2 ครูประจำชั้น ป. 2/3  
ครูปณิธาน บุญใบ ภาษาอังกฤษ ป.3 ครูประจำชั้น ป.3/1  
ครูพลทวีรัชต์ วิชญธีรากุล คณิต ป.3 , วิทย์ ป.3 ครูประจำชั้น ป.3/2  
ครูชลวัฒน์ พลมา ภาษาไทย ป.3 ครูประจำชั้น ป.3/3  
ครูธวรรธณ์ หาญละคร คณิตศาสตร์ ป.1 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูใจทิพย์ ลีนาลาด
(กดเข้าห้องไลน์)
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ( ชั้น ป.1 ,ชั้น ป 2 , ชั้น ป.3 ) , สังคม ป.3 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูอัมรินทร์ อินธิแสน (กดเข้าห้องไลน์) การงานอาชีพ ป.1 , การงานอาชีพ ป.2 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูวรรณฉวี วดีศิริศักดิ์ (กดเข้าห้องไลน์) ภาษาอังกฤษ ป.1 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูรัตนพงษ์ นิลทะราช (กดเข้าห้องไลน์) สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูกัลยา ใครบุตร (กดเข้าห้องไลน์) คณิต ป.2 , สุขศึกษา ป.2 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูณัฐกานต์ ศิริขันธ์ (กดเข้าห้องไลน์) สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
ครูเอื้อมเงิน นวลมณี   การงานอาชีพ ป.3 ครูพิเศษสายชั้น ป.1-3  
           
 
 
18 พ.ค. 2563
Copyright 2018 : โรงเรียนเทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล"

โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล”ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร  47000